1
Eessõna

1 Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest,
 mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas 

2 kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda,
 kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli
 andnud korraldusi. 

3 Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast
 elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne
 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. 

Jeesuse taevaminek

4 Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil
 Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis
 teie olete minult kuulnud. 

5 Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha
 Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” 

6 Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand,
 kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” 

7 Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde,
 mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, 

8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate
 olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja
 Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 

9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja
 pilv varjas ta nende silme eest. 

10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata,
 siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, 

11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja
 vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles
 taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse
 minevat.” 

Mattias valitakse kaheteistkümnendaks apostliks

12 Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida
 kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe
 hingamispäeva teekonna kaugusel. 

13 Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli
 tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas
 ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse
 poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. 

14 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos
 Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. 

15 Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti - rahvast
 oli koos umbes sada kakskümmend inimest - ning ütles: 

16 „Mehed-vennad! Täide pidi minema kirjasõna, mis Püha Vaim
 on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse
 kinnivõtjate teejuht. 

17 Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi
 osa. 

18 Just tema hankis ülekohtu palgast enesele
 põllu, aga ta ise kukkus ülepeakaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta
 sisikond valgus välja. 

19 See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele,
 nii et seda põldu nende murdes kutsutakse Hakeldamaks, see
 tähendab Verepõlluks. 

20 Laulude raamatusse on ju kirjutatud:
 „Tema elupaik saagu tühermaaks
 ja ärgu elagu selles keegi”,
 
 
 ja
 „Tema ülevaatajaamet saagu teisele!”
 
 
 

21 Niisiis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos
 meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja,
 mil Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, 

22 alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti
 üles.” 

23 Ja nad esitasid kaks meest: Joosepi, keda kutsutakse
 Barsabaseks, hüüdnimega Justus, ning Mattiase. 

24 Siis nad palvetasid: „Sina, Issand, kõikide südametundja
 - näita, kumma neist kahest sina oled valinud 

25 saama selle teenimiskoha ja apostliameti, kust Juudas
 on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub.” 

26 Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale, ja
 tema arvati ühena kaheteistkümne apostli hulka. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »