9
Juutide kättemaks

1 Ja kaheteistkümnendas kuus, see on adarikuus, selle
 kolmeteistkümnendal päeval, kui kuninga käsu ja tema seaduse
 teostamise aeg oli kätte jõudnud, sel päeval, kui juutide vaenlased
 lootsid saada võimust nende üle, mis oli aga muudetud, nõnda et
 juudid pidid saama võimust oma vihkajate üle, 

2 tulid juudid kokku oma linnades kõigis kuningas Ahasverose
 maades, et pista oma käsi nende külge, kes neile kurja olid soovinud;
 ja ükski ei suutnud neile vastu panna, sest hirm nende ees oli
 vallanud kõiki rahvaid. 

3 Ja kõik maade vürstid, asehaldurid ja maavalitsejad ning kuninga
 ametnikud aitasid juute, sest neid oli vallanud hirm Mordokai ees. 

4 Sest Mordokai oli kuningakojas suur, ja kuuldus temast levis
 kõigisse maadesse; sest see mees, Mordokai, sai üha vägevamaks. 

5 Ja juudid lõid kõiki oma vaenlasi mõõgaga lüües, tappes ja
 hukates, ja nad talitasid oma vihkajatega, nagu tahtsid. 

6 Suusani palees tapsid ja hukkasid juudid viissada meest; 
7 ja Parsandata, Dalfon, Aspata, 
8 Poorata, Adalja, Aridata, 
9 Parmasta, Arisai, Aridai ja Vajesata, 
10 Haamani, Hammedata poja, juutide vaenlase kümme poega tapeti,
 aga tema vara külge nad ei pistnud oma kätt. 

11 Selsamal päeval sai Suusani palees tapetute arv kuningale
 teatavaks.  

12 Ja kuningas ütles kuninganna Estrile: „Suusani palees on juudid
 tapnud ja hukanud viissada meest ja kümme Haamani poega. Mida nad
 siis küll muudes kuninga maades on teinud? Mida sa nüüd palud? See
 antakse sulle! Ja mis su soov veel olekski, see täidetakse!” 

13 Ja Ester ütles: „Kui kuningas heaks arvab, siis lubatagu ka
 homme juutidel, kes Suusanis on, talitada nagu täna! Ja kümme Haamani
 poega poodagu puusse!” 

14 Ja kuningas käskis nõnda teha ning Suusanis anti seadus; ja kümme
 Haamani poega poodi. 

15 Ja Suusani juudid tulid kokku ka adarikuu neljateistkümnendal
 päeval ning tapsid Suusanis kolmsada meest; aga nende vara külge nad ei
 pistnud oma kätt. 

16 Ka muud juudid, kes olid kuninga maades, tulid kokku ja
 kaitsesid oma elu ja said hingata oma vaenlastest ning tapsid oma
 vihkajaist seitsekümmend viis tuhat; aga nende vara külge nad ei
 pistnud oma kätt. 

17 See sündis adarikuu kolmeteistkümnendal päeval, aga selle
 neljateistkümnendal päeval nad puhkasid ning tegid selle pidu- ja
 rõõmupäevaks.  

18 Aga Suusani juudid tulid kokku selle kuu kolmeteistkümnendal ja
 neljateistkümnendal päeval, ja nad puhkasid selle kuu
 viieteistkümnendal päeval ning tegid selle pidu- ja rõõmupäevaks. 

19 Seepärast tegid juudi maamehed, kes elasid maal külades,
 adarikuu neljateistkümnenda päeva endile rõõmu- ja pidupäevaks, heaks
 päevaks, ja läkitasid üksteisele rooga. 

Puurimipüha seadmine

20 Ja Mordokai kirjutas need sündmused üles; ja ta läkitas kirjad
 kõigile juutidele kuningas Ahasverose kõigis maades, niihästi ligidal
 kui kaugel olijaile, 

21 kohustades neid, et nad igal aastal pühitseksid adarikuu
 neljateistkümnendat ja viieteistkümnendat päeva 

22 kui päevi, mil juudid said rahu oma vaenlastest, ja kuud, mil
 nende mure muutus rõõmuks ja lein pidupäevaks; nad pidid need tegema
 pidu- ja rõõmupäevadeks ning läkitama üksteisele rooga ja vaestele ande. 

23 Ja juudid võtsid tavaks, mida nad juba olid hakanud tegema ja
 millest Mordokai neile kirjutas. 

24 Kuna agaglane Haaman, Hammedata poeg, kõigi juutide vaenlane,
 oli kavatsenud juute hukata ja oli puuri, see on liisku heitnud nende
 tagakiusamiseks ja hukkamiseks - 

25 ent kui asi jõudis kuninga ette, oli tema kirjalikult käskinud, et
 Haamani kuri kavatsus, mille ta juutide vastu oli sepitsenud, tuleks
 ta enese pea peale ja et tema ja ta pojad puusse poodaks -, 

26 siis nimetasid nad neid päevi puurimiks, sõna „puur” järgi.
 Seepärast, vastavalt kõigile selle kirja sõnadele ja vastavalt
 sellele, mida nad ise olid näinud ja mis neile oli juhtunud, 

27 seadsid ja võtsid juudid muutmatuks kohustuseks ja tavaks
 iseendile ja oma järeltulijaile ja kõigile nendega liitujaile
 pühitseda igal
 aastal neid kahte päeva vastavalt eeskirjale ja määratud ajale, 

28 ja et neid päevi meenutaks ja pühitseks iga rahvapõlv ja iga
 suguvõsa igal maal ja igas linnas, et need puurimipäevad ei kaoks
 juutide hulgast ja et mälestus neist ei lakkaks nende järeltulijail. 

29 Ja kuninganna Ester, Abihaili tütar, ja juut Mordokai kirjutasid
 kogu oma mõjujõuga, et kinnitada seda teist puurimikirja. 

30 Ja kirjad läkitati kõigile juutidele Ahasverose kuningriigi saja
 kahekümne seitsmel maal sõbralike ja usaldusväärsete sõnadega, 

31 et neid puurimipäevi peetaks määratud ajal, nagu juut Mordokai
 ja kuninganna Ester olid need neile seadnud ja nagu nad ise olid endile ja oma
 järeltulijaile korraldusi teinud paastu ja kaebehüüu asjus. 

32 Nõnda kinnitas Estri käsk need puurimi eeskirjad, ja need
 kirjutati raamatusse. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »