Pauluse kiri Fileemonile  « eelmine  järgmine » raamat     « eelmine  1  järgmine  » peatükk
1
Tervitus ja tänu

1 Paulus, Kristuse Jeesuse vang, ja vend Timoteos -
 armsale Fileemonile, meie kaastöölisele, 

2 ja õde Appiale ja meie kaasvõitlejale Arhipposele
 ning kogudusele, kes käib su kojas koos: 

3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt
 Jeesuselt Kristuselt! 

4 Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma
 palvetes. 

5 Olen kuulnud sinu usust Issandasse Jeesusesse ja sinu armastusest
 tema ja kõigi pühade vastu. 

6 Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea
 tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes. 

7 Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu
 armastuse pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud
 kosutust. 

Palve Oneesimose eest

8 Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses
 sind käskida, mis on su kohus, 

9 ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast.
 Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang, 

10 palun sind oma lapse Oneesimose pärast, kelle ma
 sünnitasin vangipõlves, 

11 kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasuks
 nii sulle kui ka mulle. 

12 Ma saadan ta sulle tagasi, tema, see tähendab mu oma
 südame. 

13 Ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et ta
 sinu asemel oleks hooldanud mind, kui olen evangeeliumi pärast
 vangipõlves, 

14 aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi,
 et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik. 

15 Sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks
 ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt, 

16 mitte enam orjana, vaid ülemana orjast: armsa vennana,
 kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule,
 niihästi liha poolest kui ka Issandas. 

17 Kui sa nüüd mind pead oma usukaaslaseks, siis võta
 ta vastu nagu mind ennast! 

18 Aga kui ta sulle on teinud ülekohut või võlgneb midagi,
 siis pane see minu arvele. 

19 Mina, Paulus, kirjutan oma käega: „Mina maksan!”,
 et sulle mitte öelda, et sa oled mulle võlgu ka iseenese. 

20 Jah, vend, ma tahaksin sinu üle olla rõõmus Issandas!
 Saada mu südamele hingamist Kristuses! 

Lõputervitus

21 Veendunud sinu kuulekuses, ma kirjutan sulle, sest
 ma tean, et sa teed veel enamgi, kui ma ütlen. 

22 Ühtlasi sea mulle valmis ka tuba, sest ma loodan,
 et mind kingitakse armust teile teie eestpalvete tõttu. 

23 Sind tervitavad Epafras, mu kaasvang Kristuses Jeesuses, 
24 ning mu kaastöölised Markus, Aristarhos, Deemas ja
 Luukas. 

25 Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga! 

 « eelmine  1  järgmine  »