52
Juuda kuninga Sidkija valitsus

1 Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; ta ema nimi oli
 Hamutal, Jeremija tütar Libnast. 

2 Ta tegi kurja Issanda silmis, just nagu Joojakim oli
 teinud.  

3 Jah, mis sündis Jeruusalemmas ja Juudas, põhjustas Issanda
 viha, kuni ta heitis need ära oma palge eest. 

Jeruusalemma vallutamine

4 Sidkija hakkas mässama Paabeli kuninga vastu. Ja
 tema valitsemise üheksandal aastal, kümnenda kuu kümnendal päeval,
 tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar, tema ja kogu ta sõjavägi
 Jeruusalemma vastu ja lõi leeri üles selle alla; ja nad ehitasid
 selle ümber piiramisseadmed. 

5 Ja linna piirati kuni kuningas Sidkija üheteistkümnenda
 aastani.  

6 Neljanda kuu üheksandal päeval võttis nälg linnas võimust
 ja maa rahval ei olnud leiba. 

7 Siis murti linna sisse; aga kõik sõjamehed põgenesid ja
 läksid öösel linnast välja läbi kuninga rohuaia juures oleva
 müüridevahelise värava, kuigi kaldealased olid ümber linna; ja
 nad läksid lagendiku poole. 

8 Aga kaldealaste sõjavägi ajas kuningat taga ja nad said
 Sidkija kätte Jeeriko lagendikel, kui kõik ta sõjavägi tema
 juurest oli laiali läinud. 

9 Ja nad võtsid kuninga kinni ning viisid ta Paabeli
 kuninga juurde Riblasse Hamatimaale, ja too mõistis kohut tema
 üle.  

10 Ja Paabeli kuningas tappis Sidkija pojad tema silme ees,
 samuti tappis ta Riblas ka kõik Juuda vürstid. 

11 Aga Sidkija silmad tehti pimedaks ja ta aheldati
 vaskahelaisse; siis Paabeli kuningas viis ta Paabelisse ja pani
 vangikotta kuni ta surmapäevani. 

Juudid viiakse vangi Paabelisse

12 Ja viienda kuu kümnendal päeval, see on kuningas
 Nebukadnetsari, Paabeli kuninga üheksateistkümnendal aastal, tuli
 Nebusaradan, ihukaitsepealik, kes oli Paabeli kuninga
 teenistuses, Jeruusalemma. 

13 Ja tema põletas ära Issanda koja ja kuningakoja ning kõik
 Jeruusalemma kojad; nimelt kõik suurnike kojad põletas ta
 tulega.  

14 Ja kogu kaldealaste sõjavägi, kes oli koos
 ihukaitsepealikuga, kiskus maha kõik Jeruusalemma müürid
 ümberringi.  

15 Ja osa vaesemast rahvast ning rahva jäägi, kes olid jäänud
 linna, ja ülejooksikud, kes Paabeli kuninga poole olid üle
 jooksnud, ja käsitööliste jäägi viis ihukaitsepealik Nebusaradan
 vangi. 

16 Aga Nebusaradan, ihukaitsepealik, jättis maa vaesemast
 rahvast alles viinamägede harijaid ja teopäevade tegijaid. 

17 Vasksambad, mis kuulusid Issanda koja juurde, ja alused
 ning vaskmere, mis olid Issanda kojas, kaldealased purustasid ja
 viisid kogu nende vase Paabelisse. 

18 Potid, labidad, tahikäärid, piserdusnõud, kausid ja kõik
 vaskriistad, millega peeti teenistust, võtsid nad ära. 

19 Samuti võttis ihukaitsepealik ära liuad, sütepannid,
 piserdusnõud, potid, lambijalad, kausid ja peekrid, mis olid
 puhtast kullast ja puhtast hõbedast. 

20 Mõlema samba, vaskmere ja kaheteistkümne vaskhärja, mis
 olid aluste all, mis kuningas Saalomon oli teinud Issanda koja
 jaoks - kõigi nende asjade vask oli vaagimatu. 

21 Mis puutub sammastesse, siis oli ühe samba kõrgus
 kaheksateist küünart, ja selle ümber ulatas kaheteistküünrane
 mõõdunöör; selle paksus oli neli sõrme, see oli seest õõnes. 

22 Nupp selle peal oli vasest ja nupu kõrgus oli viis
 küünart; võrestik ja granaatõunad ümber nupu olid kõik vasest;
 ja samasugune oli teine sammas granaatõuntega. 

23 Granaatõunu oli väljaspool üheksakümmend kuus; kõiki
 granaatõunu võrestikul ümberringi oli sada. 

24 Ja ihukaitsepealik võttis Seraja, ülempreestri, ja
 Sefanja, temast järgmise preestri, ja kolm lävehoidjat, 

25 ja võttis linnast ühe hoovkondlase, kes oli olnud
 sõjameeste käsutaja, ja seitse meest kuninga lähikonnast, kes
 leiti linnast, ja väepealiku kirjutaja, kes värbas maa rahvast
 sõjaväkke, ja kuuskümmend meest maa rahva hulgast, kes leiti
 linnast,  

26 - need võttis Nebusaradan, ihukaitsepealik, ja viis Paabeli
 kuninga juurde Riblasse. 

27 Ja Paabeli kuningas lõi need maha ning surmas need Riblas
 Hamatimaal. Nõnda viidi Juuda vangi omaenese maalt. 

28 See on rahva arv, kelle Nebukadnetsar vangi viis:
 seitsmendal aastal kolm tuhat kakskümmend kolm juuti; 

29 kaheksateistkümnendal Nebukadnetsari aastal kaheksasada
 kolmkümmend kaks hinge Jeruusalemmast; 

30 kahekümne kolmandal Nebukadnetsari aastal viis
 Nebusaradan, ihukaitsepealik, juute vangi seitsesada nelikümmend
 viis hinge; kõiki hingi oli neli tuhat kuussada. 

Joojakini vabastamine

31 Aga kolmekümne seitsmendal aastal pärast Juuda kuninga
 Joojakini vangiviimist, kaheteistkümnenda kuu kahekümne viiendal
 päeval, tõstis Paabeli kuningas Evil-Merodak, sel aastal kui ta
 sai kuningaks, Juuda kuninga Joojakini pea üles ja tõi tema
 vangikojast välja. 

32 Ja ta kõneles temaga lahkesti ning andis temale istme
 ülemale nende kuningate istmeist, kes olid tema juures Paabelis. 

33 Ja Joojakin vahetas oma vangiriided ning sõi alaliselt
 tema juures leiba kogu oma eluaja. 

34 Ja ta sai Paabeli kuningalt ülalpidamise, kindla
 ülalpidamise, mida ta vajas iga päev, niikaua kui ta elas. 

 «  eelmine  43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52  järgmine  »