13
Tähendamissõna viljatust viigipuust

1 Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele
 galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. 

2 Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need
 galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad
 seda on kannatanud? 

3 Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt,
 hukkute kõik nõndasamuti. 

4 Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes
 Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud
 inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? 

5 Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt,
 hukkute kõik nõndasamuti.” 

6 Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu
 istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. 

7 Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat
 käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis
 maha! Milleks ta raiskab maad?” 

8 Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni
 ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, 

9 ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte,
 siis raiu ta maha!”” 

Jeesus tervendab hingamispäeval

10 Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. 
11 Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim
 kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris
 sirgeks ajada. 

12 Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle:
 „Naine, sa oled lahti oma haigusest!” 

13 Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese
 sirgeks ja ülistas Jumalat. 

14 Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus
 tervendas
 hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd
 peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga
 ärge tulge hingamispäeval!” 

15 Aga Issand vastas talle: „Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie
 seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest
 lahti ja vii jooma? 

16 Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan,
 ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks
 tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?” 

17 Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu
 rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. 

Tähendamissõna sinepiivakesest

18 Siis ta ütles: „Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda
 võrdleksin? 

19 Ta on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma
 aeda. See kasvas ja sai puuks ja taeva linnud pesitsesid tema
 okstes.” 

Tähendamissõna haputaignast

20 Ja Jeesus ütles taas: „Millega ma võrdleksin Jumala riiki? 
21 See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme
 vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.” 

Tähendamissõna lukku pandud uksest

22 Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed
 Jeruusalemma poole. 

23 Aga keegi ütles temale: „Issand, kas neid on pisut, kes
 pääsevad?” Tema aga ütles neile: 

24 „Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen
 teile, püüavad minna, aga ei suuda! 

25 Pärast seda kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud,
 jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes: Issand, ava
 meile! Ja tema kostab teile: Mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. 

26 Siis ütlete teie: Me oleme sinu ees söönud ja joonud ja
 sina õpetasid meie tänavatel. 

27 Ja tema ütleb teile: Ma ei tea, kust te olete tulnud,
 hoidke minust eemale, kõik ülekohtutegijad! 

28 Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, kui te näete
 Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis,
 endid aga välja tõugatuina. 

29 Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning
 istub lauda Jumala riigis. 

30 Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi,
 kes jäävad viimasteks!” 

Jeesust hoiatatakse

31 Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele:
 „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!” 

32 Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele:
 Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning
 kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. 

33 Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest
 ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. 

Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast

34 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad
 kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi
 olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade
 alla, aga teie ei ole tahtnud! 

35 Vaata, teie koda jäetakse maha! Aga ma ütlen teile, te
 ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: Õnnistatud olgu, kes
 tuleb Issanda nimel!” 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »