6
Jeesus hüljatakse kodukohas

1 Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid
 tulid temaga kaasa. 

2 Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis,
 ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud: „Kust on temal
 pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised
 vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad? 

3 Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse
 ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin
 meie juures?” Ja nad said pahaseks ta peale. 

4 Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit
 vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. 

5 Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne
 põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. 

6 Ja ta pani imeks nende uskmatust.Ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi. 

Jeesus annab apostlitele ülesandeid
7 Ja ta kutsus need kaksteist enda juurde ja hakkas
 neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate
 vaimude üle 

8 ja käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale
 saua - ei leiba ega pauna ega vaskraha vöö vahele -, 

9 sandaalid olgu seotud jalga, kuid „ärge pange kahte särki
 selga”. 

10 Ja ta ütles neile: „Kuhu majja te iganes astute, sinna
 jääge, kuni te sealt paigast lahkute. 

11 Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid
 kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha
 tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks.” 

12 Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt, 
13 ja ajasid välja palju kurje vaime ja võidsid paljusid
 haigeid õliga ja tegid nad terveks. 

Ristija Johannese surm

14 Ja kuningas Heroodes sai kuulda - Jeesuse nimi oli ju
 saanud juba tuntuks -, et öeldi: „Ristija Johannes on üles
 äratatud surnuist ja seepärast toimivad tema kaudu imeväed.” 

15 Aga teised ütlesid, et ta on Eelija, aga teised, et
 prohvet nagu üks prohveteist. 

16 Aga Heroodes ütles sellest kuuldes: „Seesama Johannes,
 kelle pea ma lasksin maha raiuda, tema on äratatud üles!” 

17 Heroodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja
 aheldanud ta vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise
 pärast, kellega Heroodes oli abiellunud; 

18 sest Johannes oli Heroodesele öelnud: „Sa ei tohi pidada
 oma venna naist!” 

19 Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa,
 ent ei saanud, 

20 sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja
 püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta
 tihti kõhklema, ning kuulas teda meeleldi. 

21 Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma
 sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea
 peameestele. 

22 Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis
 Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule:
 „Küsi minult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!” 

23 Ja ta tõotas ja vandus temale: „Mida sa iganes küsiksid,
 ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist!” 

24 Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale: „Mida ma küsiksin?”
 Aga too ütles: „Ristija Johannese pead!” 

25 Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis: „Ma
 tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese
 pea!” 

26 Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste
 pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. 

27 Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese
 pea. 

28 Ja too läks, lõi vanglas tal pea otsast ning tõi ta pea
 vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma
 emale. 

29 Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja
 viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse. 

Jeesus söödab viit tuhandet meest

30 Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle,
 mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. 

31 Ja Jeesus ütles neile: „Tulge omaette üksildasse paika
 ja puhake pisut!”, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja
 neil polnud parajat aega süüagi. 

32 Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette. 
33 Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning
 jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale
 enne neid. 

34 Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt
 rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu
 lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama
 paljusid asju. 

35 Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid
 tema juurde ja ütlesid: „Paik on üksildane ja aeg juba hiline, 

36 lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse
 asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa!” 

37 Aga Jeesus vastas neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad
 ütlesid talle: „Kas peame minema ja ostma kahesaja teenari
 eest leiba ja andma neile süüa?” 

38 Aga tema ütles neile: „Mitu leiba teil on? Minge vaadake!”
 Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad: „Viis, ja kaks
 kala.” 

39 Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale
 rohule. 

40 Ja nad istusid maha sajakaupa ja viiekümnekaupa. 
41 Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles
 taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte,
 et nad viiksid need rahvale, ning jagas ka need kaks kala
 kõigile. 

42 Ja kõik sõid ja said kõhud täis. 
43 Ja korjati kokku kaksteist korvitäit leivapalukesi
 ja kalu. 

44 Ja nende leibade sööjaid oli viis tuhat meest. 

Jeesus kõnnib vee peal

45 Ja Jeesus käskis kohe oma jüngreid astuda paati ning
 sõita vastaskaldale, Betsaida poole, sellal kui tema laseb
 rahvahulgal minna. 

46 Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama. 
47 Ja õhtu jõudes oli paat keset järve ja Jeesus oli üksinda
 maal. 

48 Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli
 neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal nende juurde
 järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. 

49 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes arvasid nad, et see
 on tont, ja hakkasid kisendama, 

50 sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Aga Jeesus kõnetas
 neid ja ütles neile: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” 

51 Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja nad
 hämmastusid üliväga iseenestes, 

52 sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid
 nende süda oli jäänud kõvaks. 

Jeesus tervendab haigeid Genneesareti ümbruskonnas

53 Ja sõitnud üle järve, tulid nad randa Genneesaretis. 
54 Ja kui nad paadist välja astusid, tunti Jeesus kohe ära 
55 ja joosti läbi kogu too maakoht ning hakati haigeid
 kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi olevat. 

56 Ja kuhu ta iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse või
 asulatesse, asetati haiged turgudele ja paluti Jeesust, et nad
 saaksid puudutada kas või tema kuuepalistust, ja kes iganes teda
 puudutasid, need paranesid. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »