16
Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast

1 Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning
 kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. 

2 Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb,
 sest taevas punetab.” 

3 Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas
 punetab ja
 on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade
 tunnustähtede üle aga ei suuda.] 

4 See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga
 talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis
 nad sinna ja läks ära. 

Jeesus hoiatab variseride haputaigna eest

5 Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa
 võtta. 

6 Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride
 ja saduseride haputaignast!” 

7 Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei
 võtnud leiba kaasa!” 

8 Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi,
 te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?! 

9 Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need
 viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite? 

10 Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit
 te saite? 

11 Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud
 leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?” 

12 Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva
 haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. 

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks

13 Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta
 oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?” 

14 Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese,
 teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” 

15 Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
16 Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala
 Poeg.” 

17 Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona
 poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu
 Isa, kes on taevas. 

18 Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule
 ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest
 võitu. 

19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni
 seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti
 päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” 

20 Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks,
 et tema on Messias. 

Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist

21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama,
 et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja
 ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama
 ja kolmandal päeval üles äratatama. 

22 Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama:
 „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!” 

23 Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane,
 vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala,
 vaid inimese viisil.” 

24 Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia
 minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja
 järgnegu mulle! 

25 Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
 iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. 

26 Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve
 maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel
 anda ära oma hinge lunahinnaks? 

27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma
 inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. 

28 Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes
 näevad Inimese Poega tulevat oma Kuningriigiga, veel enne kui
 nad maitsevad surma.” 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »