21
Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma

1 Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole
 Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit 

2 ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te
 leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need
 valla ning tooge mulle! 

3 Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand
 vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.” 

4 Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu
 on räägitud:
  

5 „Ütelge Siioni tütrele:
 Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane,
 istudes emaeesli seljas
 ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.””
 
 
 

6 Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid
 oli käskinud: 

7 tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema
 istus sinna. 

8 Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale,
 teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. 

9 Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid:
 „Hoosanna Taaveti Pojale!
 Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!
 Hoosanna kõrgustes!”
 
 
 

10 Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: „Kes
 selline on?” 

11 Rahvahulgad ütlesid: „Tema on see prohvet Jeesus
 Galilea Naatsaretist.” 

Jeesus ajab kaubitsejad templist välja

12 Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas
 müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja
 tuvimüüjate pingid. 

13 Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on:Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!” 

14 Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta
 tegi nad terveks. 

15 Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida
 Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna
 Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks 

16 ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad
 ütlevad?” Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole
 kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja
 imikute suust?” 

17 Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja
 ööbis seal. 

Jeesus ja viljatu viigipuu

18 Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga, 
19 ja kui ta nägi ühte viigipuud tee kõrval, läks ta selle
 juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele: „Ei
 tule sinust enam iialgi vilja!” Ja viigipuu kuivas otsekohe
 ära. 

20 Kui jüngrid seda nägid, ütlesid nad imestades: „Kuidas see
 viigipuu nii otsekohe ära kuivas?” 

21 Aga Jeesus vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kui teil
 oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes
 seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele
 ütleksite: „Kerki ja kukuta end merre!”, siis see sünniks. 

22 Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes,
 seda te saate.” 

Küsimus Jeesuse meelevallast

23 Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid
 ülempreestrid ja rahvavanemad tema juurde ja ütlesid: „Millise
 meelevallaga sa seda kõike teed? Ja kes on sulle andnud selle
 meelevalla?” 

24 Aga Jeesus vastas neile: „Ka mina küsin teilt ühte asja.
 Kui te mulle seda ütlete, siis ütlen minagi teile, millise
 meelevallaga mina seda kõike teen. 

25 Kust oli Johannese ristimine: kas taevast või inimestest?”
 Nemad arutlesid aga endamisi: „Kui me ütleme, et taevast, siis
 ta ütleb meile: „Miks te siis ei uskunud teda?” 

26 Kui me aga ütleksime, et inimestest, siis tuleks meil karta
 rahvahulki, sest kõikide meelest oli Johannes prohvet.” 

27 Nii nad vastasid Jeesusele: „Meie ei tea.” Siis lausus ka
 tema neile: „Ega minagi ütle teile, millise meelevallaga ma
 seda kõike teen. 

Tähendamissõna kahest pojast

28 Aga mis teie arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus
 esimese juurde, öeldes: „Poeg, mine täna tööle viinamäele!” 

29 Kuid too kostis: „Ei taha!”, ent hiljem ta kahetses ja läks. 
30 Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, ent too
 vastas: „Küll ma lähen, isand!”, kuid ei läinud. 

31 Kumb neist tegi isa tahtmist?” Nad ütlesid: „Esimene.”
 Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja
 hoorad saavad enne teid Jumala riiki! 

32 Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama,
 siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid.
 Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et
 teda uskuda. 

Tähendamissõna viinamäe rentnikest

33 Kuulge teist tähendamissõna! Oli inimene, majaisand, kes
 istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas
 kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle
 rentnike kätte ja reisis võõrsile. 

34 Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike
 juurde oma vilja vastu võtma. 

35 Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid,
 mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. 

36 Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad
 tegid nendega nõndasamuti. 

37 Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes: „Ehk
 nad häbenevad mu poega!” 

38 Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel: „Tema ongi
 see pärija! Läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie!” 

39 Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja
 tapsid ära. 

40 Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende
 rentnikega?” 

41 Nad ütlesid talle: „Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja
 annab viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja
 õigel ajal.” 

42 Jeesus vastas neile: „Kas te pole kunagi lugenud
 Kirjast:
 „Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks -
 seesama on saanud nurgakiviks.
 See tuli Issandalt
 ja on imeasi meie silmis.”
 
 
 

43 Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse teie käest
 ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab.  

44 [Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga
 kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.]” 

45 Kui ülempreestrid ja variserid seda Jeesuse tähendamissõna
 kuulsid, taipasid nad, et ta räägib seda nende kohta. 

46 Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, kuid kartsid
 rahvahulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks. 

 «  eelmine  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25  järgmine  »