26
Vandenõu Jeesuse tapmiseks

1 Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta
 ütles oma jüngritele: 

2 „Te teate, et ülehomme on paasapüha ja Inimese Poeg
 antakse risti lüüa.” 

3 Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaifase
 kotta 

4 ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa. 
5 Nad ütlesid aga: „Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal,
 sest muidu hakkab rahvas mässama.” 

Jeesust salvitakse

6 Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, 
7 astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise
 salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. 

8 Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid:
 „Milleks küll see raiskamine? 

9 Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda
 vaestele.” 

10 Aga Jeesus ütles seda märgates neile: „Miks te tülitate
 seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. 

11 Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil
 alati. 

12 Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda
 minu matuseks. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas
 kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest,
 mis ta on teinud.” 

Juudas reedab Jeesuse

14 Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest,
 ülempreestrite juurde 

15 ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie
 kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha. 

16 Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust
 ära anda. 

Jeesuse viimne paasasöömaaeg

17 Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse
 jüngrid ta juurde ja küsisid: „Kuhu sa tahad, et me sulle paasa
 söömise valmistaksime?” 

18 Tema ütles: „Minge linna selle-ja-selle juurde ja
 öelge talle: „Õpetaja ütleb: Minu aeg on lähedal, ma tahan sinu
 juures pidada paasasöömaaega oma jüngritega!”” 

19 Ja jüngrid tegid, nõnda nagu Jeesus neid oli käskinud, ja
 valmistasid paasasöömaaja. 

20 Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende kaheteistkümnega. 
21 Ja kui nad sõid, ütles tema: „Tõesti, ma ütlen teile, üks
 teie seast annab minu ära.” 

22 Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle
 ütlema: „Ega ometi mina see ole, Issand?” 

23 Tema aga vastas: „See, kes sööb minuga samast kausist,
 annabki minu ära. 

24 Inimese Poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on
 kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes Inimese Poja ära
 annab! Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks
 sündinud.” 

25 Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle: „Olen siis mina
 see, rabi?” Jeesus ütles talle: „Need on sinu sõnad.” 

26 Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis
 ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!” 

27 Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles:
 „Jooge kõik selle seest, 

28 sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest
 pattude andeksandmiseks! 

29 Aga ma ütlen teile: Mina ei joo siitpeale sellest
 viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega
 uut oma Isa riigis.” 

Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha

30 Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja
 Õlimäele. 

31 Siis ütles Jeesus neile: „Teie kõik taganete minust täna
 öösel, sest kirjutatud on:
 Ma löön karjast,
 ja karja lambad pillutatakse laiali.
 
 

32 Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele
 Galileasse.” 

33 Aga Peetrus kostis: „Kui ka kõik taganevad sinust,
 ei tagane mina eluilmaski!” 

34 Jeesus lausus talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel,
 enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.” 

35 Peetrus ütles talle: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema,
 mina ei salga sind mitte!” Samamoodi ütlesid ka kõik teised
 jüngrid. 

Jeesus palvetab Ketsemanis

36 Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse
 Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma
 lähen ja palvetan seal!” 

37 Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse
 poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. 

38 Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani.
 Jääge siia ja valvake koos minuga!” 

39 Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas:
 „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust!
 Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!” 

40 Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning
 ütles Peetrusele: „Niisiis te ei jaksanud ühtainustki tundi koos
 minuga valvata? 

41 Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on
 küll valmis, aga liha on nõder.” 

42 Ta läks teist korda ära ja palvetas: „Minu Isa, kui
 see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu
 tahtmine!” 

43 Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas
 magamast, sest nende silmad olid rasked unest. 

44 Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas
 kolmandat korda, lausudes uuesti needsamad sõnad. 

45 Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie
 aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese
 Poeg antakse patuste kätte! 

46 Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!” 

Jeesus vangistatakse

47 Ja kui Jeesus alles rääkis, ennäe, tuli Juudas, üks neist
 kaheteistkümnest, ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja
 nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. 

48 Aga tema äraandja oli andnud neile tähise: „See, kellele
 ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni!” 

49 Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles: „Tere,
 rabi!” ning andis talle suud. 

50 Aga Jeesus ütles talle: „Sõber, milleks sa siin oled?”
 Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja
 võtsid ta kinni. 

51 Ja ennäe, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas
 tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva
 ära. 

52 Siis ütles Jeesus talle: „Pista oma mõõk tuppe tagasi,
 sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad! 

53 Kas sa arvad, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta saadaks
 mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid? 

54 Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda
 peab sündima?” 

55 Sel tunnil ütles Jeesus rahvahulgale: „Kas te olete nagu
 teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni
 võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te
 ei ole mind vangistanud!” 

56 Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad
 läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. 

Suurkohus kuulab Jeesust üle

57 Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase
 juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. 

58 Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni,
 läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas
 asi lõpeb. 

59 Aga ülempreestrid ja terve Suurkohus otsisid valetunnistust
 Jeesuse vastu, et teda surmata, 

60 ent ei leidnud, kuigi palju valetunnistajaid astus ette.
 Viimaks aga astusid ette kaks, 

61 kes ütlesid: „Tema on lausunud: „Ma võin Jumala
 templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada.”” 

62 Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele: „Kas sa
 ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad?” 

63 Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle: „Ma
 vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina
 oled Messias, Jumala Poeg?” 

64 Jeesus vastas talle: „Need on sinu sõnad. Ometi
 ütlen mina teile: Siitpeale te näete Inimese Poja istuvat Väe paremal
 käel ja tulevat taeva pilvedel.” 

65 Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles: „Ta
 on teotanud pühadust! Mis tunnistajaid meil veel on vaja! Vaata,
 nüüd te olete ise kuulnud pühaduseteotust! 

66 Mis teie arvate?” Aga nemad kostsid: „Tal on surmasüü!” 

67 Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda
 rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga 

68 ja ütlesid: „Ütle meile prohveti viisil, Messias, kes see
 on, kes sind lõi?” 

Peetrus salgab Jeesuse

69 Peetrus istus aga väljas õuel. Ja ta juurde astus üks
 teenijatüdruk ja ütles: „Ka sina olid galilealase Jeesusega.” 

70 Aga tema salgas kõigi ees: „Ma ei mõista, mida sa räägid!” 
71 Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenijatüdruk ja
 ütles neile, kes seal olid: „Tema oli naatsaretlase
 Jeesusega.” 

72 Ja taas salgas ta vandega: „Ma ei tunne seda inimest!” 
73 Üsna varsti ütlesid aga sealviibijad Peetrusele ligi
 astudes: „Tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su
 kõneviiski annab su ära.” 

74 Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma: „Ma ei
 tunne seda inimest!” Ja kohe laulis kukk 

75 ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud:
 „Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära.”
 Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. 

 «  eelmine  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28  järgmine  »