7
Nehemja seab kohtadele Jeruusalemma ülemad, valvurid ja ametimehed

1 Kui müür oli üles ehitatud ja ma olin väravad ette pannud, siis
 seati väravahoidjad, lauljad ja leviidid kohtadele. 

2 Ja ma andsin käsutuse Jeruusalemma üle Hananile, oma vennale,
 ja Hananjale, paleeülemale, kes oli ustav mees ja kartis Jumalat enam
 kui paljud teised. 

3 Ja ma ütlesin neile: „Jeruusalemma väravaid ei tohi lahti teha
 enne, kui päike palavasti paistab. Ja kui veel seistakse, suletagu ja
 riivistatagu väravad! Ja Jeruusalemma elanikest pandagu vahte, igaüks
 oma vahipostile ja igaüks oma koja kohale!” 

4 Linn oli kõikepidi lai ja suur, aga rahvast oli selles vähe ja
 kojad ei olnud üles ehitatud. 

Paabeli vangipõlvest tulijate nimestik

5 Siis pani mu Jumal mulle südamele, et ma koguksin ülikud,
 peamehed ja rahva suguvõsakirja kandmiseks. Ma leidsin nende
 suguvõsakirja, kes esimestena olid tulnud, ja leidsin selles olevat
 kirjutatud:  

6 Need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele
 läksid, keda Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli asumisele viinud ja
 kes tagasi pöördusid Jeruusalemma ja Juudamaale igaüks oma linna, 

7 need, kes tulid koos Serubbaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga,
 Asarjaga, Raamjaga, Nahamaniga, Mordokaiga, Bilsaniga, Misperetiga,
 Bigvaiga, Nehumiga ja Baanaga; Iisraeli rahva meeste arv oli: 

8 Parosi poegi kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaks; 
9 Sefatja poegi kolmsada seitsekümmend kaks; 
10 Aarahi poegi kuussada viiskümmend kaks; 
11 Pahat-Moabi poegi, Jeesua ja Joabi poegadest, kaks tuhat
 kaheksasada kaheksateist; 

12 Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
13 Sattu poegi kaheksasada nelikümmend viis; 
14 Sakkai poegi seitsesada kuuskümmend; 
15 Binnui poegi kuussada nelikümmend kaheksa; 
16 Beebai poegi kuussada kakskümmend kaheksa; 
17 Asgadi poegi kaks tuhat kolmsada kakskümmend kaks; 
18 Adonikami poegi kuussada kuuskümmend seitse; 
19 Bigvai poegi kaks tuhat kuuskümmend seitse; 
20 Aadini poegi kuussada viiskümmend viis; 
21 Aateri poegi, Hiskija harust, üheksakümmend kaheksa; 
22 Haasumi poegi kolmsada kakskümmend kaheksa; 
23 Beesai poegi kolmsada kakskümmend neli; 
24 Haarifi poegi sada kaksteist; 
25 Gibeoni mehi üheksakümmend viis; 
26 Petlemma ja Netofa mehi sada kaheksakümmend kaheksa; 
27 Anatoti mehi sada kakskümmend kaheksa; 
28 Beet-Asmaveti mehi nelikümmend kaks; 
29 Kirjat-Jearimi, Kefiira ja Beeroti mehi seitsesada nelikümmend kolm; 
30 Raama ja Geba mehi kuussada kakskümmend üks; 
31 Mikmasi mehi sada kakskümmend kaks; 
32 Peeteli ja Ai mehi sada kakskümmend kolm; 
33 teise Nebo mehi viiskümmend kaks; 
34 teise Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
35 Haarimi poegi kolmsada kakskümmend; 
36 Jeeriko poegi kolmsada nelikümmend viis; 
37 Loodi, Haadidi ja Oono mehi seitsesada kakskümmend üks; 
38 Senaa poegi kolm tuhat üheksasada kolmkümmend. 

39 Preestreid oli: Jedaja poegi, Jeesua soost, üheksasada
 seitsekümmend kolm; 

40 Immeri poegi tuhat viiskümmend kaks; 
41 Pashuri poegi tuhat kakssada nelikümmend seitse; 
42 Haarimi poegi tuhat seitseteist. 
43 Leviite oli: Jeesua poegi Kadmielist, Hoodavja poegadest
 seitsekümmend neli. 

44 Lauljaid oli: Aasafi poegi sada nelikümmend kaheksa. 

45 Väravahoidjaid oli: Sallumi poegi, Aateri poegi, Talmoni
 poegi, Akkubi poegi, Hatita poegi, Soobai poegi - sada kolmkümmend
 kaheksa.  

46 Templisulased olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad; 
47 Keerosi pojad, Siia pojad, Paadoni pojad; 
48 Lebana pojad, Hagaba pojad, Salmai pojad; 
49 Haanani pojad, Giddeli pojad, Gehari pojad; 
50 Reaja pojad, Resini pojad, Nekooda pojad; 
51 Gessami pojad, Ussa pojad, Paaseahi pojad; 
52 Beesai pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad; 
53 Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad; 
54 Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad; 
55 Barkosi pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad; 
56 Nesiahi pojad, Hatiifi pojad. 

57 Saalomoni orjade pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad,
 Periida pojad; 

58 Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli pojad; 
59 Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aamoni
 pojad. 

60 Templisulaseid ja Saalomoni orjade poegi oli kokku kolmsada
 üheksakümmend kaks. 

61 Ja need olid teeleminejad Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist,
 Addonist ja Immerist, kes ei suutnud selgeks teha, kas nende vanemate
 kodu ja sugu pärines Iisraelist: 

62 Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad - kuussada
 nelikümmend kaks. 

63 Ja preestreist olid: Habaja pojad, Hakkosi pojad, Barsillai
 pojad; Barsillai oli naise võtnud gileadlase Barsillai tütreist ja teda
 nimetati selle nimega, -  

64 need, kes otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud, ja nad
 vabastati kui kõlbmatud preestriametist. 

65 Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui
 uurimi ja tummimi jaoks on taas preester. 

66 Terve kogudus kokku oli nelikümmend kaks tuhat kolmsada
 kuuskümmend hinge; 

67 peale selle nende sulased ja teenijad, keda oli seitse tuhat
 kolmsada kolmkümmend seitse; ja neil oli kakssada nelikümmend viis
 mees- ja naislauljat; 

68 kaameleid oli nelisada kolmkümmend viis, eesleid kuus tuhat
 seitsesada kakskümmend.” 

69 Ja perekondade peameestest annetasid mõned töö tarvis.
 Maavalitseja andis alusvaraks tuhat kulddrahmi, viiskümmend
 piserdusnõu ja viissada kolmkümmend preestrikuube. 

70 Ja perekondade peameestest annetasid mõned alusvaraks
 kakskümmend tuhat kulddrahmi ja kaks tuhat kakssada hõbemiini. 

71 Ja mis muu rahvas andis, oli kakskümmend tuhat kulddrahmi, kaks
 tuhat hõbemiini ja kuuskümmend seitse preestrikuube. 

72 Ja preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad ning muu rahvas
 ja templisulased, kogu Iisrael, asusid oma linnadesse.Ja kui seitsmes kuu kätte jõudis, olid Iisraeli lapsed oma linnades. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »