1
Tervitus

1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel,
 välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, 

2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades
 tõotanud 

3 oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti
 soost, 

4 ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist
 ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes - Jeesusest Kristusest,
 meie Issandast, 

5 kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada
 kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, 

6 kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud - 
7 kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud
 pühadele: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt
 Jeesuselt Kristuselt! 

Tänu ja palve

8 Esmalt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie
 kõikide pärast, sest teie usust räägitakse kogu maailmas. 

9 Jumal, keda ma oma vaimus teenin, kuulutades
 evangeeliumi tema Pojast, on ju minu tunnistaja, kuidas ma
 lakkamatult meenutan teid 

10 alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul
 Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. 

11 Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda
 vaimulikku andi teie kinnituseks, 

12 see aga tähendab: teie keskel leida üheskoos julgustust
 mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. 

13 Ma ei taha ju, vennad, et teil jääks teadmata: ma olen
 sageli püüdnud teie juurde tulla, et mul oleks mingit vilja
 ka teie seas, nagu mul seda on muude rahvaste seas, ent tänini
 on mulle tulnud ikka mõni takistus. 

14 Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui
 rumalate võlglane. 

15 Seepärast olen valmis ka teile, Roomas asuvaile,
 kuulutama evangeeliumi. 

Evangeeliumi vägi
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi
 päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis
 kreeklasele. 

17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
 nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” 

Inimkonna süü

18 Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse
 jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde
 hoiavad ülekohtu kammitsais, 

19 sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik,
 Jumal on seda neile avaldanud. 

20 Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja
 jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse
 tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada, 

21 sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud
 teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning
 nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. 

22 Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks 
23 ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva
 inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate
 kujutistega. 

24 Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes
 rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. 

25 Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja
 teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. 

26 Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte:
 nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra
 loomuvastasega, 

27 nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust
 vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise
 vastu - mees on teinud mehega nurjatust - ja on seega iseenestes
 saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest. 

28 Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala
 tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte,
 tegema seda, mis on väär; 

29 nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust ja
 tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust,
 nad on keelekandjad, 

30 laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad,
 halva peale leidlikud, vanematele sõnakuulmatud, 

31 mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud, 
32 kes küll teavad Jumala käsku - et need, kes selliseid
 asju teevad, on surma väärt -, kuid ei tee seda mitte
 üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii
 teevad. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »