2
Taaniel seletab Nebukadnetsari unenäo

1 Ja Nebukadnetsari teisel valitsemisaastal nägi Nebukadnetsar
 unenäo, ja ta vaim muutus rahutuks ning tal läks uni ära. 

2 Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid
 ja Kaldea tarku, et nad seletaksid talle ta unenäo; ja nad
 tulid ning astusid kuninga ette. 

3 Ja kuningas ütles neile: „Ma nägin unenäo ja mu vaim on
 rahutu, püüdes seda unenägu mõista.” 

4 Ja Kaldea targad rääkisid kuningale aramea keeles: „Kuningas
 elagu igavesti! Jutusta see unenägu oma sulastele, siis me
 anname sulle seletuse!” 

5 Kuningas vastas Kaldea tarkadele: „Minu sõna on
 kindel: kui te ei seleta mulle ära unenägu ja selle
 tähendust, raiutakse teid tükkideks ja teie kojad tehakse
 rusudeks. 

6 Aga kui te seletate mu unenäo ja selle tähenduse mulle ära,
 saate minult ande ja kingitusi ning suurt au. Nõnda et seletage
 mulle mu unenägu ja selle tähendus ära!” 

7 Nad vastasid teist korda ja ütlesid: „Kuningas rääkigu oma
 sulastele, siis me anname sulle seletuse!” 

8 Kuningas kostis ja ütles: „Ma mõistan tõesti, et te tahate
 aega võita, sest te näete, et minu sõna on kindel: 

9 kui te ei seleta unenägu mulle ära, siis on teie
 kohta ainult see üks otsus. Te olete nõuks võtnud minu ees
 rääkida valelikke ja tühje sõnu, kuni ajad muutuvad. Seepärast
 öelge mulle unenägu, et ma teaksin, et te suudate ka selle
 tähenduse mulle teada anda!” 

10 Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid: „Ei ole maa
 peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Sest ükski
 suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki
 ennustajalt, nõialt või Kaldea targalt. 

11 Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid,
 kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle eluase
 ei ole inimeste juures.” 

12 Selle peale kuningas ägestus ja vihastas väga ning käskis
 hukata kõik Paabeli targad. 

13 Kui käsk oli antud, et targad pidi tapetama, siis
 otsiti ka Taanieli ja tema kaaslasi, et neidki tappa. 

14 Siis pöördus Taaniel targalt ja arukalt kuninga
 ihukaitsepealiku Arjoki poole, kes oli läinud Paabeli tarku
 tapma.  

15 Ta sõnas ja ütles Arjokile, kuninga pealikule: „Mispärast
 on kuningas andnud selle valju käsu?” Siis andis Arjok Taanielile
 asjaolu teada. 

16 Ja Taaniel läks sisse ning palus kuningat, et temale
 antaks aega seletada unenäo tähendus kuningale. 

17 Siis läks Taaniel oma kotta ja teatas asjaolust oma
 kaaslastele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale, 

18 et need paluksid taeva Jumalalt halastust selle saladuse
 asjus, et Taaniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste
 Paabeli tarkadega. 

19 Siis ilmutati saladus Taanielile öises nägemuses; ja
 Taaniel kiitis taeva Jumalat. 

20 Taaniel hakkas kõnelema ja ütles:
 „Jumala nimi olgu kiidetud
 igavikust igavikku!
 Sest tema päralt on tarkus ja vägi.
 

21 Tema muudab aegu ja aastaid,
 tema tagandab kuningaid
 ja tõstab kuningaid;
 tema annab tarkadele tarkust
 ja mõistlikele mõistust.
 

22 Tema paljastab sügavused ja saladused,
 tema teab, mis on pimeduses,
 sest tema juures elab valgus.
 

23 Sind, mu vanemate Jumalat,
 ma kiidan ja ülistan,
 et sa mulle oled andnud
 tarkust ja väge
 ja et sa nüüd oled
 teinud mulle teatavaks,
 mida me sinult oleme palunud -
 oled kuninga asja
 teinud meile teatavaks.”
 
 

24 Seejärel läks Taaniel Arjoki juurde, kelle kuningas oli
 pannud Paabeli tarku hukkama; ta tuli ja ütles temale nõnda:
 „Ära hukka Paabeli tarku, vii mind kuninga ette ja ma seletan
 kuningale unenäo tähenduse!” 

25 Siis Arjok viis Taanieli kiiresti kuninga ette ja ütles
 temale nõnda: „Ma olen leidnud Juuda vangide hulgast mehe, kes
 tahab kuningale teatavaks teha unenäo tähenduse.” 

26 Kuningas kostis ja ütles Taanielile, kelle nimeks oli
 Beltsassar: „Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja
 selle tähenduse?” 

27 Taaniel vastas kuningale ja ütles: „Saladust, mille kohta
 kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad,
 ennustajad ega täheteadlased. 

28 Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema
 ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib.
 Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need: 

29 sinul, kuningas, tõusid voodis olles mõtted selle kohta,
 mis tulevikus sünnib, ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas
 sulle, mis sünnib. 

30 Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse
 läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid
 seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa
 mõistaksid oma südame mõtteid. 

31 Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See
 kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja
 selle välimus oli hirmus. 

32 Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast,
 kõht ja reied vasest, 

33 sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. 
34 Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi
 kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. 

35 Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja
 said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära
 ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju,
 sai suur mägi ja see täitis kogu maa. 

36 See oli unenägu, ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse: 
37 sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva
 Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. 

38 Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes
 elavad, metsloomad ja taeva linnud, seades sinu valitsema nende
 kõigi üle - sina oled see kullast pea! 

39 Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu
 oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa
 üle.  

40 Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud - raud ju
 lõhub ja pihustab kõike; ja nagu purustav raud, nii lõhub
 ja purustab ta kõik. 

41 Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa
 savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki;
 küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda
 savimullaga segatult. 

42 Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist,
 tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe. 

43 Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et
 kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise
 küljes, nagu raud ei segune saviga. 

44 Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal
 kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust
 ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need
 kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti, 

45 just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita mäest lahti
 murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal
 on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on
 tõsi ning selle tähendus kindel.” 

46 Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja
 kummardas Taanieli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja
 suitsutusohvrit.  

47 Kuningas pöördus Taanieli poole ja ütles talle: „See on tõsi, et teie
 Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand ning saladuste
 paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada.” 

48 Siis kuningas ülendas Taanieli ja andis temale palju kalleid
 kingitusi ning pani ta valitsejaks üle kogu Paabeli maakonna ja
 ülem-eestseisjaks kõigile Paabeli tarkadele. 

49 Ja Taaniel palus kuningat ja see seadis Sadraki, Meesaki
 ja Abednego valitsema Paabeli maakonna üle; aga Taaniel jäi
 kuninga hoovkonda.  

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »