5
Salapärane kiri seinal

1 Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule
 ja jõi veini selle tuhande ees. 

2 Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld- ja hõberiistad, mis
 tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et
 kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised, saaksid
 neist juua. 

3 Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist,
 Jumala kojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud,
 tema naised ja liignaised jõid nende seest. 

4 Nad jõid veini ja ülistasid kuld-, hõbe-, vask-, raud-, puu- ja
 kivijumalaid.  

5 Selsamal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid
 kuninga palee lubjatud seinale, lambijala kohale; ja kuningas
 nägi kirjutavat kätt. 

6 Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda;
 ta niudeliigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. 

7 Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, Kaldea teadjad
 ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli
 tarkadele: „Kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle
 selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, temale pannakse
 kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis!” 

8 Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega
 selle seletust kuningale teatavaks teha. 

9 Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas,
 ja ta suurnikud sattusid segadusse. 

10 Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema
 pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles: „Kuningas elagu
 igavesti! Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su
 näojume!  

11 Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim.
 Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust otsekui
 jumalate tarkust, ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema
 ennustajate, nõidade, Kaldea teadjate ja tähetarkade ülemaks -
 kuningas, su isa -, 

12 sellepärast et temas, Taanielis, kellele kuningas oli
 pannud nimeks Beltsassar, leidus eriline vaim ja temal oli
 mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi
 ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Taaniel,
 küll tema annab tähenduse teada!” 

13 Siis toodi Taaniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima
 ja ütles Taanielile: „Kas sina oled Taaniel, Juuda vangide
 hulgast, keda kuningas, mu isa, Juudast tõi? 

14 Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et
 sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. 

15 Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja
 lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei
 ole suutnud sellele asjale seletust anda. 

16 Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda
 ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle
 tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind
 purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks
 valitsejaks kuningriigis.” 

17 Siis kostis Taaniel ja ütles kuninga ees: „Su annid jäägu
 sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele! Aga kirja ma
 loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. 

18 Sina, kuningas! Kõigekõrgem Jumal oli andnud su isale
 Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. 

19 Võimu pärast, mille Jumal temale oli andnud, värisesid ja
 kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis,
 keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis; ta ülendas, keda
 tahtis, ja alandas, keda tahtis. 

20 Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks,
 siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au
 võeti temalt ära. 

21 Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma
 südame sarnaseks; tema eluase oli metseeslite juures ja talle
 anti süüa rohtu nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega,
 kuni ta mõistis, et Kõigekõrgem Jumal valitseb inimeste
 kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. 

22 Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma
 südant, kuigi sa teadsid kõike seda, 

23 vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu: tema koja riistad
 on toodud su ette, sina ja su suurnikud, su naised ja su
 liignaised olete joonud nende seest veini; sa oled ülistanud
 hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid, kes ei näe,
 ei kuule ega mõista. Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja
 kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. 

24 Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud
 see kiri. 

25 Ja see on see kirjutatud kiri: „Menee, menee, tekeel,
 ufarsiin.”  

26 Sõnade tähendus on niisugune: menee - Jumal on ära
 lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. 

27 Tekeel - sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge
 olevat. 

28 Ufarsiin - su kuningriik on tükeldatud ning antud
 meedlastele ja pärslastele.” 

29 Siis Belsassar andis käsu ja Taaniel riietati purpurisse,
 talle pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab
 kuningriigis valitsema kolmandana. 

30 Selsamal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »